Kamis, 26 Juli 2012

Al-firqah al-Najiyah


Berangkat daripada pemahaman terma  ahli Sunah waljamaah di atas, soalan selanjutnya adalah; Benarkah semua aliran dan puak dalam Islam itu termaasuk beraqidah  ahli Sunah waljamaah, dengan kata lain,  kriteria apa yang dipakai untuk menilai sebuah aliran boleh memakai label ahli Sunah waljamaah?


cAbdul Qahir bin Tahir al-Baghdadi, memasukkan  lapan kelompok yang berhak memakai label ahli Sunah waljamaah, iaitu: Pertama, para ahli ilmu Kalam, yang memahami sebenar perkara-perkara keesaan Tuhan, kenabian, mengikuti metodologi aliran al-Sifatiyyah (menetapkan sifat-sifat Tuhan) tapi tidak terseret ke dalam faham tashbih (antropomorfis) dan tactil serta bidaah kaum Syiah, Khawarij dan kelompok-kelompok bidaah lainnya. Kedua, aliran Fuqaha, sama ada daripada ahl al-ra'yi  mahupun ahl al-Hadis. Ketiga, aliran Muhaddithun, adalah  mereka yang ahli dalam melacak jalur-jalur Hadis dan athar, mampu membezakan antara Hadis-hadis yang sahih dan dacif, menguasai al-jarh wa al-tacdil. Keempat, para pakar kesusasteraan, semisal al-Khalil, Abu cAmr bin al-Acla, Sibawayh, al-Farra', al-Akhfash, al-Muzani, Abu cUbayd dan lain-lain. Kelima, para ahli Qurra dan Mufassirin yang melakukan penafsiran dan penakwilan ayat-ayat al-Quran sesuai dengan aliran ahli Sunah waljamaah. Keenam Para ahli Zuhhad daripada ahli tasawuf yang giat beramal dengan tulus ikhlas dan menyedari sepenuhnya bahawa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kesemuanya akan dipertanggungjawabkan didepan Allah swt. Ketuju, Mereka yang bertugas di pos-pos kawalan umat Islam untuk menjaga keamanan negara dari serangan musuh, menjaga maruah umat Islam, dengan sentiasa mengamalkan ajaran ahli Sunah waljamaah di pos-pos pertahanan mereka. Kelapan adalah semua negara yang mengaplikasikan syiar ahli Sunah waljamaah.[1]

Pengelompokan al-Baghdadi di atas, dianggap masih terlalu umum, walaupun sesungguhnya batasan antara ahli Sunah dan ahli bidaah telah ada nampak  dipermukaan. Oleh itu, Abu Bakr al-cArabi, salah seorang toko ulama al-Maliki dalam bukunya “al-cAwasim min al-qawasim” memberikan  pembatasan yang lebih khusus lagi dengan hanya menyebut empat katagori, iaitu; Pertama, ahli Hadis  yang sentiasa memelihara keorsinilan Hadis-hadis Rasulullah. Kedua, aliran Kalam yang sentiasa menghadapi pelbagai tentangan dan serangan pemikiran yang tertuju kepada Islam. Ketiga, Tokoh-tokoh Fuqaha yang sentiasa melicinkan jalan dan meletakkan dasar-dasar ibadah dan muamalah serta membentangkan batasan antara halal  dan yang haram. Keempat, ahli Tasawuf yang sentiasa memfokuskan diri terhadap pembersihan jiwa dan pemantapan ibadah serta mengasingkan diri daripada masyarakat ramai demi pelaksanaan kontemplasi dengan Tuhan.[2]

Selain itu, Ibn Taymiyyah di dalam bukunya Minhaj al-Sunnah, menyimpulkan kepada tiga golongan yang boleh masuk dalam kategori aliran ahli Sunnah iatu; Pertama, ahli Hadis. Kedua, mazab Fiqah. Ketiga, aliran Kalam daripada kelompok ithbat (yang menetapkan sifat-sifat Tuhan), seperti : Ibn Kullab, al-Ashcari, dan al-Baqillani.[3]

Dari keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahawa; yang termaasuk di dalam kategori ahli Sunah waljamaah bukan sahaja daripada aliran teologi, tetapi juga aliran fiqah, aliran Hadis dan aliran tasawwuf. Dalam konteks ini disebut  aqidah Sunni, fiqah Sunni, Hadis Sunni dan tasawwuf Sunni. Aqidah Sunni dimaksud sebagai sebuah istilah untuk menghadapi akidah bidaah, fiqah Sunni dimaksud sebagai istilah untuk menghadapi fiqah Syiah, Hadis Sunni dimaksud sebagai istilah untuk menghadapi hadis palsu dan tasawwuf Sunni dimaksud sebagai sesebuah istilah untuk menghadapi tasawuf Falsafi.

Dari huraian-huraian di atas dapat difahami bahawa istilah ahli Sunah --pada awalnya-- merupakan sebuah peristilahan yang bersifat umum yang boleh meliputi; bidang aqidah, fiqah, Hadis dan tasawwuf dan lain lain. yang tentunya masing-masing bidang tersebut mempunyai tokoh-tokoh panutan masing-masing.


[1] al-Baghdadi,  al-Farq bayn al-firaq, hal. 337-342.
[2] Abu Bakr al-cArabi, al-cAwasim min al-qawasim, hal.199.
[3] Ibn Taymiyyah, Minhaj al- Sunnah, vol.1, hal. 204.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PENULIS BUKU KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

H. HAMZAH HARUN AL-RASYID. Lahir 30 juli 1962. Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini memperoleh gelar: • Sarjana Muda (BA) 1987,...