Jumat, 27 Juli 2012

METOD PEMIKIRAN TOKOH-TOKOH AHLI SUNNAH WALJAMA’AH


          Suatu hal yang penting dan mesti dikemukakan di sini bahawa, sesuatu aliran yang telah melintas dalam sejarah, pasti ia tidak mampu bertahan tanpa mengalami perubahan atau  pengembangan yang signifikan dalam dirinya. Sebagai  sesebuah aliran yang telah hadir dalam khazanah pemikiran Islam, al-Ashcariyyah pun tidak luput dari pengembangan tersebut, sama ada pada taraf metodologi mahupun menyangkut tema-tema kajian.

Ketika seseorang, membaca literatur-literatur standar aliran al-Ashcariyyah, ia pasti mengakui sebuah realiti bahawa dalam pelbagai hal dan isu teologi, tokoh-tokoh aliran ini memiliki pendapat-pendapat yang bervariasi sama ada berdasarkan ijtihad mereka sendiri ataupun mengikut pendapat salah seorang tokoh atau ulama lain yang semasa dengannya.

Meskipun realiti seperti ini diakui oleh sebahagian pakar ilmu kalam sebagai sebuah ekspresi ilmiah yang tidak memiliki impak negatif pada aliran al-Ashcariyyah , kerana mereka menganggap sikap seperti ini masih dalam kerangka umum (itar-cam) pemikiran aliran ini. Oleh kerana, apa yang mereka lakukan adalah sebagai langkah positif untuk merespons transformasi yang terjadi dalam dinamika sejarah  yang tidak boleh diabaikan. Adalah suatu hal yang menarik bahawa pengembangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh aliran  al-Ashcariyyah  kadang- kadang telah mencapai darjah yang hampir menyamai pendapat-pendapat Muktazilah dan para ahli falsafah, walaupun Ashcari  sendiri telah berjuang untuk menghindarinya.

Dalam pembahasan ini akan di kemukakan metodologi pemikiran daripada keempat-empat tokoh penting dalam aliran al-Ashcariyyah,  mereka adalah;   Imam Abu al-Hasan al-Ashcari, Imam al-Baqillani, Imam al-Juwayni, dan yang terakhir adalah Imam al-Ghazali. Keempat-empat tokoh ini dianggap sebagai tokoh-tokoh utama yang  telah berjaya menghantar mazhab al-Ashcariyyah kearah lebih sempurna sehingga mereka dianggap sebagai tokoh-tokoh refresentatif yang boleh mewakili tokoh-tokoh al-Ashacirah lainnya bagi membincangkan  aspek kemajuan, perkembangan dan kesempurnaan  aliran al-Ashcariyyah. Selain itu, mereka juga dianggap sebagai  sosok yang menghadirkan nuansa-nuansa baharu  bagi mengukuhkan asas dan prinsip aqidah ahli Sunnah waljamaah, agar umat Islam tidak terjebak daripada spekulasi intelektual yang skeptis, apatis dan jumud. Karena itu, dalam aplikasi metodologi pemikiran mereka, diorientasikan bagi meluruskan ekstrimis dan penyimpangan aqidah agar kembali kepada keyakinan yang lurus, betul dan meyakinkan. Keempat-empat tokoh inilah yang memiliki pengaruh besar dalam wacana pengembangan metodologi al-Ashcariyyah. Banyak tokoh lain melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak terlepas dari upaya keempat-empat tokoh tersebut. Dengan kata lain, mereka-mereka inilah merupakan refresentatif  yang sebenar dari aliran al-Ashcariyyah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PENULIS BUKU KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

H. HAMZAH HARUN AL-RASYID. Lahir 30 juli 1962. Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini memperoleh gelar: • Sarjana Muda (BA) 1987,...