Kamis, 26 Juli 2012


Kesimpulan

Dari huraian-huraian di atas dapat disimpulkan bahawa tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang berafiliasi kepada aliran al-Ashcariyyah telah melakukan reaktualisasi sama ada  dari aspek metodologi mahupun pada aspek materi ajarannya. Perkembangan metodologi yang terjadi dalam aliran ini tidak hanya berlaku pada satu zaman atau satu tokoh, tapi setiap zaman dan tokoh ada sahaja reaktualisasi yang terjadi.
Meskipun harus diakui bahwa zaman yang dekat dengan zaman al-Ashcari hidup jauh lebih mengekspresikan metodologi yang jelas dari pada zaman yang sudah agak jauh dari zaman al-Ashcari. Metodologi al-Ashcariyyah yang diekspresikan oleh Imam al-Baqilani misalnya,  lebih jelas ketimbang yang dirumuskan oleh Imam al-Haramayn al-Juwayni. Walaupun harus ditegaskan bahawa, reaktualisasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh aliran ini tetap konsisten mempertahankan frame dasarnya, iaitu al-Ashcariyyah.[1]

Berdasarkan kondisi objektif di atas, maka tidak hairan kalau ada ramai penyelidik dan pengkaji melakukan kategorisasi terhadap pengikut al-Ashcari menjadi dua kategori, iaitu tokoh al-Mutaqaddimun dan tokoh al-Mutaakhirun. [2]. Kategorisasi ini berdasarkan kepada tipologi reaktualisasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut atas metodologi al-Ashcari dan pandangan-pandangan mereka terhadap berbagai masalah-masalah teologi seperti perbuatan manusia dan semacamnya. [3]

Khusus di bidang teologi, ahli Sunah waljamaah adalah kelompok al-Ithbat iaitu kelompok yang menetapkan sifat-sifat Allah. Kelompok ini dibahagi kepada dua aliran, iaitu Aliran Salafiyyah dan Khalafiyyah. Aliran Salafiyyah dinisbah kepada Ahmad ibn Hanbal manakala Aliran Khalafiyyah dinisbah kepada al-Ashcariyyah. Aliran Salafiyyah dilanjutkan dalam bentuk yang lebih jelas oleh Ibn Taymiyyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah, manakala  Aliran Ashcariyyah mengalami pengembangan sehingga mencapai puncaknya pada Imam al-Ghazali, Kesemua aliran pemikiran yang telah disebutkan berhak menggunakan label ahli Sunah waljamaah serta label al-firqah al-najiyah (aliran yang selamat).


[1]al-Ghazali, Faysal al-tafriqah, h.131-132, Abu Zahrah, Tarikh al-madhahib, hal. 281-284.
[2] Ibn Taymiyyah, Sharh al-caqidah al-Asfahaniyyah, hal.69, Ibn Khaldun, Muqaddimah, hal. 446, Ibn Rushd, Manahij al-adillah, hal. 266.
[3] Ibn Taymiyyah, hal. 69, Ibn Khaldun, hal. 466.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PENULIS BUKU KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

H. HAMZAH HARUN AL-RASYID. Lahir 30 juli 1962. Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini memperoleh gelar: • Sarjana Muda (BA) 1987,...