Jumat, 10 Februari 2012

MUQADDIMAH


Penghargaan

Secara jujur penulis akui bahwa, penelitian ini hanya dapat terselesaikan  berkat kerjasama, dorongan dan bantuan dari banyak pihak. Karena itu, penulis patut menguraikan rasa terimakasih dan
penghargaan yang tidak terhingga kepada mereka yang secara langsug -maupun tidak langsung- memberi dorongan, bantuan, bimbingan yang sangat berharga hingga tulisan ini selesai sebagaimana adanya. 

            Terimakasih dan penghargaan yang sangat mendalam kepada guru dan promotor penulis, Prof. Madya Dr. Mudasir Rosder dan Prof. Madya DR. Ahmad Sunawari Long, yang dengan kesabaran dan ketekunannya telah membimbing penulis. Beliau telah melakukan tugas sebagai penyelia (promotor)  secara intens dan sangat teliti. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tunjuk ajar dan bimbingan akademik yang diberikan oleh beliau sungguh sangat berarti.

Kesabaran dan ketinggian budi bahasa yang beliau tunjukkan disepanjang penulis melakukan penelitian di Universiti Kebangsaan Malaysia, merupakan contoh dan teladan mengenai sikap seorang intelektual yang arif, bijaksana dan mesra. Penulis sangat berhutang budi, bukan hanya dengan idea-idea dan pemikiran cemerlang beliau, tetapi juga dengan kesabaran dan kemesraannya. Beliau dalam suatu kesempatan memosisikan dirinya sebagai orang tua, tetapi dalam banyak kesempatan yang lain beliau bagai saudara, sahabat, teman sangat akrab dan penuh canda. Hanya Allah s.w.t. jualah yang dapat membalas budi dan jasa itu dengan sebaik-baik balasan.

            Penulis juga menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pemimpin Universiti Kebangsaan Malaysia, Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Dekan Fakulti Pengajian Islam, dan Ketua Jabatan Usuluddin dan Falsafah yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan bagi pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dalam suasana yang sangat kondusif dan dengan kemudahan dan layanan yang memuaskan. Skim bantuan zamalah (berupa tugas mengajar di Universiti Kebangsaan Malaisia) yang telah dianugerahkan kepada penulis, banyak membantu dalam penyelesaian studi S3 penulis.

            Secara khusus ucapan terima kasih dan iringan doa kepada almarhum dan almarhumah kedua-dua orang tua dan mertua penulis, yang semasa hayatnya,  mereka telah mendidik dan mendoakan agar penulis berhasil mengejar cita-cita untuk berjaya dalam kerjaya (sukses dalam berbagai aktivitas), pelajaran dan juga kehidupan. Jasa mereka membesarkan penulis menjadi insan berguna akan selamanya penulis kenang. Semoga Allah senatiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka.

            Ucapan terima kasih itu juga penulis tujukan kepada guru-guru yang telah mendidik penulis, baik dalam studi informal, formal maupun non formal,  sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Universiti ternama dan unggul di Malaysia.

Sekalung budi buat isteri tercinta Dra. Hj. Andi Besse Masdiana serta keempat-empat anakda tersayang Andi Besse Mawaddah, Andi Besse Hanan Marfucah, Andi Baso Muhammad Jibril, dan Andi Besse Sakinah  atas segala pengertian, ketabahan dan keikhlasan mereka selalu ditinggal pergi serta berkorban waktu, tenaga dan perasaan demi suksesnya penelitian ini. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Penulis sadar tanpa dukungan dan bantuan mereka, tulisan ini susah untuk disempurnakan. Semoga Allah s.w.t. melimpahkan rahmat dan kasih saying-Nya kepada mereka.

            Terima kasih tak terhingga penulis tujukan kepada kawan-kawan yang telah memberi sumbangsi, dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan tulisan ini. Mereka adalah kawan yang tulus, baik hati dan dapat memberi jalan keluar ketika penulis menghadapi pelbagai persoalan  baik yang berkaitan dengan kelengkapan data kajian mahupun menyangkut kemudahan-kemudahan lainnya. Diantara yang dapat saya sebutkan adalah Dr. H. Abd. Rauf Amin, Lc, MA, selain berupaya membantu penulis dalam melenkapi data yang diperlukan juga berkenan menjadi editor dalam tulisan ini. Drs. Kilat Sudartao yang selalu setia mendampingi dan membantu penulis ketika menghadapi berbagai masalah akademik.

            Walaupun banyak yang terlibat dalam penyelesaian tulisan ini, sekiranya terdapat kelemahan, maka penulis terima kelemahan itu sebagai akibat dari kekurangan dan keterbasan penulis sendiri dan penulis bertanggungjawab atasnya. Akhirnya, penulis memohon kehadirat Ilahi semoga tulisan ini menjadi amal yang bermanfaat dan memiliki arti di sisi Allah s.w.t. Amien.

Makassar, 1 Januari 2012
Penulis

Hamzah Harun al-Rasyid.

1 komentar:

  1. Assalamualaikum, penulisan dr. sangat bagus, Bagaimana saya boleh menghubungi dr untuk berduskusi tentang penulisan dr.Sekian, terima kasih.

    BalasHapus

PENULIS BUKU KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

H. HAMZAH HARUN AL-RASYID. Lahir 30 juli 1962. Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini memperoleh gelar: • Sarjana Muda (BA) 1987,...